MIRANDA ServerCheck

Fast procedure

MIRANDA ServerCheck er en fællesbetegnelse for, hvordan vi laver Revision & Kontrol af dit system efter en fast procedure. Dette inkluderer MS SQL ServerCheck, MS Exchange ServerCheck, MS AD DesignCheck samt eDOCS Revision.

Er du i tvivl om, hvorvidt dine systemer kører optimalt, så er dette lige noget for dig.

Fordele

Som IT-medarbejder opnår du følgende fordele:

 • Skriftlig dokumentation af serveropsætning
 • Overblik over installationen
 • Hurtigere og nemmere adgang til dokumentation
 • Stabil drift, hvilket giver mere tid til andre opgaver
 • Forslag til forbedringer

Metode del I

IT behøver ikke at være besværligt, hvis systemet er sat rigtigt op. ServerCheck er en kontrol og ana­lyse af en eller flere serveres øjeblikkelige tilstand. Du får vished for, at serveren kører optimalt, og dermed får du frigjort tid og ressour­cer til at kon­centrere dig om mere strategiske opgaver. Med ServerCheck følger en skriftlig rap­port, som dokumenterer ser­verens tilstand. Rapporten bli­ver præsenteret og uddybet af en tek­nisk konsulent fra MIRANDA Partners A/S.

Dokumenteret viden om serverens tilstand

 • Sikkerhed for at systemet er sat op, så der opnås optimal stabilitet
 • Sikring af viden internt i virksomheden
 • Vurdering af eksisterende systems opsætning
 • Beslutningsgrundlag i forhold til forbedringer

Med ServerCheck får du tilført ekstra viden og information, og du behøver nu ikke bruge størstedelen af din tid på fejlretning. Du får en nemmere hverdag og tid til mere interessante tekniske opgaver.

Metode del II

Tilstandsrapport over serveren
Et ServerCheck indeholder skriftlig dokumentation i form af en udførlig rapport. Rapporten giver et statusbillede over opsætningsvariable, som f.eks. sikkerhed, services, netværksindstillinger og applikationsbelastning. Rapporten indeholder en vurdering af de fundne resultater. Vi ser på om de er optimale eller om der bør foretages ændringer. Hvis der anbefales ændringer, så angives graden af vigtighed. Dertil kommer en forklaring af konsekvensen af indstillingen. For alle ændringsforslag angives et tidsestimat for at foretage forbedringerne.

Hvad bliver analyseret i et ServerCheck?
Et ServerCheck gennemføres ud fra et helhedssynspunkt. Der er en række forhold, som har betydning for serverens tilstand, og som skal fungere korrekt indbyrdes. ServerCheckets analyse opdeles inden for de hovedgrupper, der er angivet nedenfor. Det undersøges, hvordan elementer har effekt på hinanden samt, om der er områder, der er uhensigtsmæssigt belastet.

Områder som analyseres i et ServerCheck:

 • Perfomance (måling)
 • Recovery (måling)
 • Sikkerhed (måling)
 • Vedligeholdelse (måling)
 • Opgradering (vurdering)
 • Stabilitet (vurdering)
 • Dokumentation (vurdering)